whistleblower whistleblowerordning revisorloven hvidvaskloven

Fakta: whistleblower ordninger for revisorer

Hvad er en whistleblowerordning?
Hvis en kollega ikke til fulde overholder revisorloven, fx vedrørende uafhængighed eller erklæringsafgivelse, er der ofte en eller flere medarbejdere, som kender til overtrædelsen.

At opdage, at reglerne ikke bliver fuldt i den revisionsvirksomhed, hvor man arbejder, er i sig selv ikke særlig rart. Man havner også nemt i det dilemma, hvor man på den ene side besidder en viden, man føler, at man bør gå videre med, men som på den anden side kan få ubehagelige konsekvenser for én, fx hvis det er en kollega, som man refererer til.

I EU har man vedtaget, at revisionsvirksomheder skal have en ordning, hvor medarbejdere anonymt kan indberette overtrædelser af revisorloven. En sådan ordning kaldes en ”whistleblowerordning”. Tanken er, at give medarbejdere mulighed for at ”blæse i fløjten” uden at skulle frygte repressalier. Omvendt har revisionsvirksomheden en interesse i, at opdage ulovligheder og gribe ind overfor dem så hurtigt som muligt.

 

Whistleblowerordningen i revisorloven
Hvis man er flere end én godkendt revisor i virksomheden, skal man efter revisorloven pr. 1. januar 2017 have en whistleblowerordning, det vil sige, at man skal være mindst to godkendte revisorer før det gælder. Man kan således godt være én godkendt revisor og fx én sekretær uden man behøver en whistleblowerordning efter revisorloven.

Ordning skal gøre ansatte i stand til at sende en besked anonymt til den kvalitetsansvarlige om overtrædelser af revisorlovgivningen: revisorloven, bekendtgørelser og EU-regler på området.

De overtrædelser, som kan indberettes, vil enten kunne henføres til en enkelt person, eller en grundlæggende systemfejl i revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem. Det er ikke et krav, at overtrædelsen skal være en aktiv handling. Der kan også være tale om undladelser.

Som nævnt er det overtrædelser af revisorloven, som kan indberettes. Overtrædelse af anden lovgivning som fx straffeloven er ikke en del af ordningen. Der stilles ikke krav om hvor grove overtrædelserne skal være, da mindre overtrædelser også vil kunne indberettes.

hvidvasklov revisorloven whistleblowerordning

Whistleblowerordning i hvidvaskloven
Ved siden af whistleblowerordningen i revisorloven, kommer der pr. 26. juni 2017 også til at gælde en whistleblowerordning i hvidvaskloven, men kun for virksomheder, der beskæftiger mere end 5. Det vil sige, at alle tæller med, uanset om man er godkendt revisor eller har en anden baggrund.

Kravet gælder både revisionsvirksomheder omfattet af revisorloven og andre virksomheder, som laver tilsvarende opgaver, som godkendte revisorer (typisk regnskab, bogholderi og selvangivelser).

Ordningen gælder for overtrædelser af hvidvaskloven, men minder ellers om ordningen i revisorloven.
 
RevisorWHISTLE er udviklet til at kunne håndtere begge ordninger.

Revisorloven

§ 28 a. En revisionsvirksomhed skal som et led i sit kvalitetsstyringssystem have en ordning, hvor dens ansatte via en særlig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den revisionsretlige regulering. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt.

. . . .

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse for revisionsvirksomheder, som kun har én tilknyttet revisor, eller for revisionsvirksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med andre opgaver end revision af regnskaber.

Hvidvaskloven

Fra lovforslaget:

§ 35. Virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, 8-9 og 13-20, skal have en ordning, hvor deres ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af denne lov og regler udstedt i medfør heraf. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt.

...

Stk. 3. Stk. 1 finder alene anvendelse for virksomheder og personer, som beskæftiger flere end fem personer. Ordningen nævnt i stk. 1 og 2 skal være etableret senest 3 måneder efter, at virksomheden eller personen har ansat en sjette person.

Erhvervsstyrelsen har etableret en anden whistleblowerordning, som også gælder revisionsvirksomheder.

Beskæftigede i revisionsvirksomheder og andre, der har informationer om en mulig overtrædelse af revisorlovgivningen kan bruge ordningen til at anmelde dette.

Ordningen skal ikke forveksles med den interne ordning, som er beskrevet ovenfor, der er lovpligtig for alle godkendte revisionsvirksomheder med mere end én godkendt revisor.